PROJEKTY UNIJNE

Nazwa projektu: „Budowa sieci NGA na OI nr POPC01_301203 z wykorzystaniem technologii FTTH/GPON, uzupełnionej transmisją radiową”

Nazwa beneficjenta: ZAPNET Karol Zapart Spółka Jawna

Numer Projektu: POPC.01.01.00-30-0247/16

Wartość Projektu: 4 727 366,15 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 570 203,44 PLN

Okres realizacji: 1/10/2016 – 30/09/2018

OFERTA HURTOWA NA DOSTĘP DO SIECI NGA-POPC ZAPNET

Szanowni Państwo,

W związku z budową przez naszą firmę nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i realizacją projektu: „Budowa sieci NGA na OI nr POPC01_301203 z wykorzystaniem technologii FTTH/GPON, uzupełnionej transmisją radiową” prezentujemy przygotowaną dla Państwa ofertę świadczenia usług hurtowych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zgodną z dokumentem Wymagania dla Sieci NGA-POPC.

Do kontaktów w sprawie dostępu hurtowego przygotowaliśmy System Komunikacji (SK), który stanowi aktywna skrzynka e-mail: hurt@zapnet.pl oraz strona internetowa www. www.zapnet.pl. Prosimy o wysyłanie wszelkich zamówień i zapytań na wskazany adres e-mail. Za pośrednictwem SK można otrzymać wzory stosowanych przez nas umów i załączników, warunki techniczne oraz cennik.

W celu skorzystania z naszej oferty prosimy w pierwszej kolejności wysłać do nas wniosek o zawarcie Umowy Ramowej, który można pobrać tutaj. Procedura uzyskania dostępu do sieci NGA-POPC określona jest w przedstawionych Państwu dokumentach, tj. umowie ramowej oraz umowach szczegółowych. Współpraca oparta jest na przepisach art. 27 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz Wymaganiach dla sieci NGA-POPC[1], stanowiących załącznik do umowy o dofinansowanie budowy naszej sieci oraz załącznik do przygotowanej dla Państwa oferty.

Zainteresowany przedsiębiorca w pierwszej kolejności wysyła do nas zapytanie i zawiera następnie umowę ramową regulującą dostęp hurtowy do naszej sieci, a następnie na podstawie zamówień umowy szczegółowe na poszczególne usługi. Możliwość świadczenia przez nas usług hurtowych rozpoczyna się od momentu podpisania umowy ramowej. Po zawarciu umowy ramowej istnieje możliwość ustalenia warunków współpracy w ramach jednej z kilku oferowanych przez nas usług:

  • BSA,
  • Usługi dostępu do Ciemnych włókien,
  • Usługi LLU,
  • Usługi Kolokacji,
  • Połączenia sieci w trybie kolokacji,
  • Połączenia sieci w trybie liniowym,
  • Dzierżawy kanalizacji kablowej,
  • Dzierżawy podbudowy słupowej.
 

Do pobrania:

Zmiany w cenniku hurtowym

Zmiany dotyczą opłat za dzierżawę ONT.

Zmiany obowiązują od 15.12.2018

„obowiązujący cennik”

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem SK.

Z wyrazami szacunku,

 

[1] Wymagania dla sieci NGA-POPC

Wyniki postępowania (znak: 1-2016/POPC-1.1/247, z dn. 30.09.2016r)

Projekt POPC 1.1 – Wyniki postępowania (znak: 1-2016/POPC-1.1/247, z dn. 30.09.2016r)

„Informujemy, że postępowanie znak 1-2016/POPC-1.1/247, z dn. 30.09.2016r, na:

Budowę pasywnej infrastruktury sieci NGA-POPC. Obsługę projektową i geodezyjną niezbędną do uzyskania prawa do rozpoczęcia inwestycji. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanej infrastruktury. Dostawę jednostek centralowych OLT systemu transmisji GPON.

zostało zakończone w dn. 17.10.2016r. Komisja powołana przez Zamawiającego w dn. 18.10.2016r przeprowadziła ocenę złożonych ofert i  dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej. Ofertę najkorzystniejszą złożyła:

WASKO Spółka Akcyjna z Gliwic.

Bardzo dziękujemy wszystkim oferentom za udział w naszym postępowaniu.”